Udruga pčelara „Hrvatsko zagorje” Zabok Broj: 01/2023 Zabok, 30.6.2023.

Z A P I S N I K

01. sjednice Upravnog odbora Udruge pčelara „Hrvatsko zagorje” Zabok (u daljnjem tekstu Udruga), održane 30.6.2023. godine, u prostorijama Udruge s početkom u 20,00 sati.

Prisutni članovi Upravnog odbora: Božidar Ladišić (tajnik), Dušan Ostojić (blagajnik), Dalibor Strugar, Andrija Mutak, Dražen Knezić, Nikola Suhić, Kristijan Kuhar i Stjepan Lisak. Ostali prisutni članovi: Snježana Rakonić (tajnica Saveza pčelarskih udruga KZŽ).

S obzirom na nazočnost više od 50 % članova Upravnog odbora, donesene odluke sukladne Statutu Udruge su pravovaljane.

Redovni sastanak u drugom kvartalu (sukladno članku 33. Statuta) sazvao je tajnik Udruge i predložen je slijedeći:

Dnevni red:
1. Rad i funkcioniranje Udruge povodom smrti predsjednika Udruge gos. Dragutina Jureša
2. Izbor novog pašnog povjerenika 3. Izbor predstavnika Udruge u radu Saveza pčelarskih udruga KZŽ
4. Izmjene i dopune Statuta Udruge

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.
Rad i funkcioniranje Udruge povodom smrti predsjednika, pok. Dragutina Jureše

Još jednom je istaknuti doprinos pokojnog gos. Dragutina Jureše u radu i funkcioniranju Udruge te je konstatirana činjenica kako je on obnašao i dužnost predsjednika Udruge. S obzirom na važnost te dužnosti za rad i život Udruge, nužno je iznaći rješenje do izbora novog predsjednika na slijedećom sazivu Skupštine.

Odluka: Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da do izbora novog predsjednika Udruge, a sukladno Statutu (članak 5. i članak 40.), vršitelj dužnosti bude aktualni tajnik Udruge gosp. Božidar Ladišić. Gosp. Ladišić je prihvatio predloženi prijedlog.

Ad 2.
Izbor novog pašnog povjerenika

Pokojni gos. Dragutin Jureša obnašao je poslove pašnog povjerenika ispred Udruge, te zbog vitalne važnosti uloge pašnog povjerenika za funkcioniranje pašne sezone i održavanje pašnog reda, nužno je žurno odrediti novog pašnog povjerenika.

Odluka: Upravni odbor je jednoglasno donio prijedlog kojim se predlaže gosp. Božidar
Ladišić za novog pašnog povjerenika. Sukladno Statutu (članak 43.), pašnog povjerenika bira Skupština. S obzirom na nastale okolnosti i žurnost postupka, Odbor nalaže tajniku da pripremi glasovanje članova putem telefona (sms, WhatsApp) na gornji prijedlog, te da se donese odluka u skladu s rezultatima glasovanja. Isto treba pravovaljano dokumentirati. Gosp. Ladišić je prihvatio predloženi prijedlog.

Ad 3.
Izbor predstavnika Udruge u radu Saveza pčelarskih udruga KZŽ

Pokojni gos. Dragutin Jureša je uz obnašanje dužnosti predsjednika Saveza pčelarskih udruga KZŽ bio i ujedno predstavnik Udruge u toj organizaciji. Njegovom smrću nastala je praznina i potreba da se interesi Udruge zastupaju na županijskoj razini.

Odluka: Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da gosp. Kristijan Kuhar bude naš predstavnik u radu Saveza pčelarskih udruga KZŽ. Gosp. Kuhar je prihvatio predloženu dužnost.

Ad 4.
Izmjene i dopune Statuta Udruge

Trenutno važeći Status Udruge je donesen 2015. godine, te s obzirom na protek vremena, novi Zakon o Udrugama iz 2023., novine u radu Udruge, potrebe za uvođenjem novih funkcija i ostaloga, nužno je isti uskladiti s navedenim.

Odluka: Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da gosp. Dražen Knezić pripremi nacrt s izmjenama/dopunama Statuta. Proces izmjene Statuta mora biti transparentan i omogućiti da svaki član bude upoznat s izmjenama i ima mogućnost predložiti dopunu/izmjenu. Isto treba biti dovršeno do slijedeće Skupštine Udruge, kako bi se mogao dati na usvajanje. Gosp. Knezić je prihvatio navedenu obavezu.

Sastanak je završio u 21.30.

Zapisnik sastavio:
Dražen Knezić

Ovjerava:
Tajnik Udruge:
Božidar Ladišić